הישגים נדרשים בחינוך הלשוני

הישג נדרש 1 --- האזנה ודיבור למטרות שונות

הישג נדרש 2 --- כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים

הישג נדרש 3 --- הפקת טקסטים כתובים, תקינים מבחינה לשונית והולמים מבחינה תקשורתית.

הישג נדרש 4 --- קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות

הישג נדרש 5 --- הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים

הישג נדרש 6 --- קריאה של יצירות ספרות מתקופות שונות ומסוגות שונות:

התייחסות פרשנית להיבטיהן הרגשיים, הערכיים,האסתטיים והחברתיים-תרבותיים

הישג נדרש 7 --- קריאת טקסטים מן המקורות היהודיים כחלק בלתי נפרד

מהמורשת התרבותית היהודית ותוך עמידה על ייחודם הלשוני.
הישג נדרש 8 --- הכרה והבנה של המערכת הלשונית - מבנים, תופעות ותהליכים בלשון.

Comments